Veiligheid en gezondheid

De Rijksoverheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra op diverse gebieden, waaronder veiligheid en gezondheid. Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede opvang en voert jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit om de gezondheid en veiligheid van de kinderen en pedagogisch medewerkers te waarborgen.

Het Naslagwerk Kindercentra van de GGD Zuid Holland Noord dient als uitgangspunt voor ons handelen. Hierin staan de richtlijnen hoe preventief te handelen daar waar het gaat om hygiëne en veiligheid en hoe te handelen bij de meest voorkomende kinderziekten.

Hygiëne is belangrijk om verspreiding van ziekten te voorkomen. De pedagogisch medewerkers nemen de nodige maatregelen in acht, zij zorgen voor persoonlijke hygiëne en een hygiënische leefomgeving.

kattekop-leiden-kinderopvang-14