Groepsindeling

Op de Kattekop zijn vier groepen, ook wel stamgroepen genoemd.
Er zijn twee jongste groepen en twee peutergroepen. In de jongste groepen komen per dag negen kinderen in de leeftijd van acht weken tot twee jaar. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een baby extra wordt opgevangen.


In de peutergroepen worden maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 1 ½ tot vier jaar opgevangen. Er is bewust gekozen voor deze gehanteerde groepsindeling, omdat we hiermee de jongste kinderen de rust kunnen bieden die bij hun ontwikkelingsfase hoort en de peuters voldoende ruimte krijgen voor spel en (motorische) activiteit.

 

 

De vaste pedagogisch medewerkers

Kinderen worden dagelijks opgevangen, verzorgd en begeleid in hun eigen (stam)groep. Aan een groep zijn drie vaste pedagogisch medewerkers verbonden. Deze pedagogisch medewerkers zijn het vaste aanspreekpunt voor de ouders. Elke dag is minimaal één van deze vaste pedagogische medewerkers werkzaam op de groep van het kind (dit geldt voor het structurele rooster, behoudens ziekte, buitengewoon verlof en overmachtsituaties). Eén medewerker heeft een vroege dienst (7.30 / 8.00-17.00 uur) en de andere heeft een late dienst (9.00-18.00 /18.30 uur). Als per dag drie pedagogisch medewerkers op een groep werkzaam zijn, kunnen aan een groep maximaal vier vaste medewerkers verbonden zijn.   

 
We volgen de regels van de rijksoverheid met betrekking tot het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal aanwezige kinderen, zie ook kind/leidster ratio.

kinderopvang-leiden-02
kattekop-leiden-kinderopvang-14